wiara.pl wiara.pl - Dla wierz?cych, w?tpi?cych i poszukuj?cych - wiara.pl

wiara.plWebsite Profile

Title: Dla wierz?cych, w?tpi?cych i poszukuj?cych - wiara.pl
Keywords: wiara, Ko?ció?, Biblia, liturgia, papie?, rozwa?anie, refleksja, czytania mszalne
Description:Portal wiara.pl - informacje, publicystyka, formacja, dyskusje. Dla wierz?cych, poszukuj?cych i niewierz?cych.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

wiara.pl Information

Website / Domain:wiara.pl
Website IP Address:194.181.177.189
Domain DNS Server:ns2.wiara.pl,ns1.wiara.pl

wiara.pl ranks

Alexa Rank:97537
EveryoneDomain Rank:6
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

wiara.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$40,975
Daily Revenue:$112
Monthly Revenue:$3,367
Yearly Revenue:$$40,975
Daily Unique Visitors:10,328
Monthly Unique Visitors:309,840
Yearly Unique Visitors:3,769,720

wiara.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Sat, 20 Oct 2018 18:51:09 GMT

wiara.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
wiara 6 0.43%
Ko?ció? 2 0.20%
Biblia 2 0.17%
liturgia 2 0.23%
papie? 3 0.26%
rozwa?anie 1 0.14%
refleksja 0 0.00%
czytania mszalne 0 0.00%

wiara.pl Similar Website

Domain WebSite Title
katolik.pl KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierz?cych, w?tpi?cych i poszukuj?cych
modlitwa.com KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierz?cych, w?tpi?cych i poszukuj?cych
itinerarium.pl Itinerarium - Strona o Bogu i ?yciu dla niewierz?cych, wierz?cych, w?tpi?cych, poszukuj?cych, tych,...
zywawiara.pl ?ywa Wiara - portal ludzi wierz?cych i poszukuj?cych
niniwabud.pl NINIWA Bud — Strona dla ekstremalnie wierz?cych
zabiegane.com Zabiegane.com - Miejsce stworzone dla kobiet - ciekawych ?wiata poszukuj?cych w ?yciu rado?ci i now...
szukam-inwestora.com.pl Szukam Inwestora - Serwis dla firm i ich w?a?cicieli poszukuj?cych kapita?u
laczymywiezi.pl Poradnik dla osób rozdzielonych adopcj? i poszukuj?cych | Poradnik pomagaj?cy w poszukiwaniu biolog...
dla-samotnych.pl Dla samotnych - Msze ?wi?te i spotkania dla osób samotnych, poszukuj?cych ma??onka - Dla-samotnych....
pierwsza-wyprawka.pl Pierwsza-Wyprawka PL :: dla kobiet w ci??y, mam karmi?cych i niemowl?t
hrservice-niemcy.pl hrservice-niemcy.pl - Serwis dla osób poszukuj?cych pracy w Niemczech - CV po niemiecku, list motyw...
iching.pl I Ching - Ksi?ga Przemian - Wró?by i odpowiedzi wyroczni za darmo dla wszytkich poszukuj?cych odpow...
inianie.pl Inianie.pl - Portal informacyjny miasta Inowroc?aw - Nowoczesny portal miejski dla poszukuj?cych i...
kammar24.pl www.KAMMAR24.pl - NARZ?DZIA DLA WYMAGAJ?CYCH
kominki.net Kominki.net - projektowanie i budowa komink?w dla wymagaj?cych
lazienka.pl ?azienka.pl - portal dla projektuj?cych, urz?dzaj?cych i remontuj?cych ?azienk?
astma-alergia.pl Astma i alergia – Porady dla choruj?cych
palarnie.eu Palarnie i Kabiny dla Pal?cych WeDa

wiara.pl Alexa Rank History Chart

wiara.pl aleax

wiara.pl Html To Plain Text

Dla wierz?cych, w?tpi?cych i poszukuj?cych - wiara.pl Portal ludzi otwartych wiara.pl zaloguj si? za?ó? konto forum blog czat moja wiara spotkania zapytaj mobile powi?ksz Aby zmieni? wielko?? tekstu na stronie, przytrzymaj ctrl (na komputerach MAC - cmd) i wci?nij klawisz "+" a? do uzyskania po??danego efektu. Aby zmniejszy? - u?yj klawisza "-". By wróci? do stanu pocz?tkowego, przytrzymaj ctrl (na MAC - cmd) i wci?nij "0". nasze serwisy Info Wiara Ko?ció? Liturgia Biblia Papie? Ekumenizm Religie Do czytania Info Prasa Kultura Nauka Dla ludzi Rodzina Forum Czat Blog Zapytaj Spotkania go?? niedzielny ma?y go?? radio em wiara.pl rss facebook twitter Pogoda Katowice 7°C Pi?tek wieczór 7°C Sobota noc 8°C Sobota rano 10°C Sobota dzień wiecej ? Pi?tek 7 Kwietnia 5. tydzień Wielkiego Postu ?w. Jana Chrzciciela de la Salle (pr); Rufina I Pi?tek Miesi?ca wiecej ? Rozwa?anie Ka?dy pretekst dobry? Nie kamienujemy Ci? za dobry czyn, ale za blu?nierstwo, za to, ?e Ty, b?d?c cz?owiekiem, uwa?asz siebie za Boga. wi?cej ? Czytania Pierwsze czytanie Jr 20,10-13 Psalm Ps 18 Ewangelia J 10,31-42 Cytat dnia Pan jest przy mnie jako pot??ny mocarz; dlatego moi prze?ladowcy ustan? i nie zwyci??? (Jr 20.11a) wi?cej ? NA NIEDZIEL? I UROCZYSTO?CI Niedziela M?ki Pańskiej (Palmowa) Komentarze biblijne i liturgiczne, propozycje ?piewów, biblijne konteksty, homilie. wi?cej ? Wielki Post z Wiara.pl S?owo bratem - brat S?owem Wielki Post 2017. wi?cej ? Polecamy Nasze pierwsze powstanie Jest bodaj najbardziej zapomnianym ze wszystkich polskich powstań. A przecie? to ona ukszta?towa?a ducha naszych nast?pnych zrywów niepodleg?o?ciowych. Dok?adnie za rok przypadnie 250. rocznica konfederacji barskiej. wi?cej ? Gdzie wróg? Gdzie swój? Nie wiedzia?am, jakie nastroje zastan? w Donbasie, co my?li ulica, dok?d im bli?ej, skoro wszyscy mówi? po rosyjsku? Nauczycielka i podró?niczka z K?dzierzyna-Ko?la na wschodniej Ukrainie. wi?cej ? Zamiast mnie Droga Krzy?owa Ognisk ?wi?tej Rodziny. wi?cej ? Przestroga Szkoda, ?e papieska encyklika o ?bezbo?nym komunizmie” nie pozosta?a w g??bszej pami?ci kulturowej Ko?cio?a. Sobór Watykański II nawet nie zaj?? si? poruszanymi przez ni? problemami, cho? obradowa? w czasach, w których by?a niezwykle aktualna. wi?cej ? Nauka s?u?y cudom – Cud to spotkanie wiary i rozumu – mówi dr Alessandro de Franciscis, zajmuj?cy si? w Lourdes badaniem i ocen? wiarygodno?ci uzdrowień. Doktor de Franciscis uwa?a, ?e ka?dy nowy dzień to prawdziwy cud. wi?cej ? Wielki Post 2017: S?owo bratem - brat s?owem Zdani na Jego os?d wi?cej ? Trzy znaki wi?cej ? Bez znieczulenia wi?cej ? ósmy dzień tygodnia (6) wi?cej ? Wielkopostny niezb?dnik Przez miasto... wi?cej ? Stacja u ?w. Szczepana na wzgórzu Celio wi?cej ? Na linii strza?u wi?cej ? Medytacja biblijna. Pi?tek V tygodnia Wielkiego Postu wi?cej ? Naszym zdaniem Trudne ?ycie teologów wi?cej ? Dajmy sobie czas wi?cej ? Noc? po przebaczenie wi?cej ? Mo?e si?gn?? do prymasa? wi?cej ? Przeczytaj jeszcze... Okadzenie o?tarza wi?cej ? Dla mocnych kobiet wi?cej ? Odkryto planet? podobn? do Ziemi z g?st? atmosfer? wi?cej ? ?mier? dziecka wi?cej ? ?w. Jan de la Salle wi?cej ? Znalezione w skarbcu: Milczenie nieod??czn? cz??ci? modlitwy wi?cej ? Wojna o umys? wi?cej ? Zabrak?o drugiego cz?owieka wi?cej ? NASZE CYKLE Ziemia S?owa Jerozolima, Betania, Ain Karem, Synaj, Góra Kuszenia... - biblijny cykl ksi?dza Mariusza Rosika o najpi?kniejszych miejscach Ziemi ?wi?tej. Cz?owiek Dialogu Jak ?w. Jan Pawe? II postrzega? islam? Kim byli dla niego nasi starsi bracia w wierze? I co robi? w cieniu "tronu ksi??yca"? ?wi?ci w ?wietle S?owa Przypominamy teksty z cyklu Szko?y S?owa Bo?ego. W NAJNOWSZYM GO?CIU... Go?? Niedzielny 14/2017 W najnowszym numerze Go?cia Niedzielnego: Moje serce zwyci??y Liche drewno Jestem przeciwko aborcji Pomost, po którym sz?a prawda wi?cej ? ... I W MA?YM GO?CIU Ma?y Go?? 4/2017 W najnowszym numerze Ma?ego Go?cia Niedzielnego Nie tonie – i ?wieci! wi?cej ? GALERIE Warsztaty palmiarskie wi?cej ? Rekolekcje dla bezdomnych wi?cej ? Wielkanocne sto?y. Wystawa w G?ogówku wi?cej ? Góralska watra pami?ci wi?cej ? Serce i ?ród?o kursów ALPHA wi?cej ? Feniksy 2017 wi?cej ? Modlitwa Taizé. Spotkania z bratem Wojtkiem wi?cej ? Hip-hop z chrze?cijańskim przes?aniem wi?cej ? Misterium w Czerwińsku 2017 wi?cej ? Jutrznia za Nienarodzonych wi?cej ? Tarnobrzeskie krzy?e wi?cej ? Jarmark koński wi?cej ? S?UCHAJ Z WIAR? Jazzowy Sting wi?cej ? Pi?tka z plusem wi?cej ? Mieszanka wyborowa wi?cej ? Muzyka oddycha wi?cej ? Chcemy ?y? tylko z Tob? wi?cej ? Strefa pe?na owoców wi?cej ? OGL?DAJ Z WIAR? prev Okadzenie o?tarza wi?cej ? Drog? pos?uszeństwa wi?cej ? Gaz, który obni?a g?os wi?cej ? Uca?owanie o?tarza wi?cej ? Znak nie do odrzucenia wi?cej ? Procesja wej?cia wi?cej ? Niewidomy widzi, widz?cy traci wzrok wi?cej ? S?owiańska dusza wi?cej ? Pie?ń na wej?cie wi?cej ? Dar dla grzeszników wi?cej ? next NASZE SERWISY LITURGIA Zamiast mnie wi?cej ? Módlcie si? ze mn? za m?odzie? Fatima: hymn papieskiej wizyty La Madonnina Droga Krzy?owa Jezusa - rozwi?zanie konkursu BIBLIA Pewno?? faryzeuszów wi?cej ? Pe?nia ?ycia duchowego Silnych kobiet w Biblii nie brakuje Zapowied? zmartwychwstania Zacz?li mówi? obcymi j?zykami KO?CIó? Nauka s?u?y cudom wi?cej ? ?mier? dziecka Prawda poci?ga Marz? o roli ?w. Paw?a Edukacja i Ewangelia PAPIE? Przestroga wi?cej ? Powo?aniem chrze?cijan jest uzasadnienie swej nadziei Franciszek w Carpi i Mirandoli Nawiedzeni i wyzwoleni przez Jezusa KULTURA Dla mocnych kobiet wi?cej ? Zapowied? zmartwychwstania Syntezatora czar Gwiazdy i magnaci Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim NAUKA Nauka s?u?y cudom wi?cej ? Dziwny uk?ad Niepotrzebne strachy Gaz, który obni?a g?os Jedzenie w 4D EKUMENIZM Katalog prze?ladowań Rosyjskiego Ko?cio?a Prawos?awnego wi?cej ? Wielkie wi?zienie Ekumenizm krwi Reforma to nie reformacja Na drodze do jedno?ci RELIGIE Dialog jest jedyn? mo?liw? drog? wi?cej ? Papie? spotka? si? z brytyjskimi imamami W sprawie islamu musimy mówi? ?uwaga!” Imamowie sprzeciwiaj? si? integracji muzu?manów RODZINA Gdzie wróg? Gdzie swój? wi?cej ? Zabrak?o drugiego cz?owieka Skauting ze wszystkich si? Kole?anka, nie podopieczna W duszy straszna pustka... PRASA Rachunek sumienia z prymatu sumienia wi?cej ? Drog? wyznacza Maryja Daj? si? prowadzi? Mama, tata, wina, ja W obronie ?ycia i rozumu SPOTKANIA Wszystko, co najcenniejsze wi?cej ? Wis?a: Muzeum Magicznego Realizmu rusza 1 maja Zobacz unikaln? w skali europejskiej kaplic? Skarby na co dzień niepokazywane ZAPYTAJ Sekret mesjański wi?cej ? Czy batem mo?na nauczy? kocha?? Po co niehandlowe niedziele? Chrze?cijanin wobec medycznych nowinek Kiedy wzywam Boga "do spraw czczych"? Warto wróci? do... Milczenie nieod??czn? cz??ci? modlitwy wi?cej ? Modli? si? za krzywdzicieli wi?cej ? Gdy jest tylko ciemno?? wi?cej ? Jedynie w "tak" wobec Boga jeste?my wolni wi?cej ? U?wi?cony ju? nie z tego ?wiata wi?cej ? Eucharystia szczytem modlitwy wi?cej ? NA BIE??CO Syria: przedstawiciele Ko?cio?a o dzi...

wiara.pl Whois

Domain Name: WIARA.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en